Política corporativa

Introducció

Com una empresa amb una reputació consolidada en el nostre sector, amb més de 41 anys d’experiència i amb la finalitat de mantenir i assegurar el compromís i participació del nostre personal amb les diferents polítiques del nostre Grup empresarial, neix aquesta Política Corporativa, que es difondra entre tots els empleats i es desenvoluparà per a cadascun dels nostres Departaments.

Història

Frime, SAU, va néixer com a empresa d’àmbit familiar l’any 1977, fundada per Salvador Ramon Gràcia i amb el temps la constitució del nostre grup empresarial, que ha anat incorporant diferents empreses.

Present

Actualment, el nostre grup empresarial, dona treball a més de 400 persones de manera directa. Compta amb plantes de producció a Arenys de Munt, La Roca del Vallès on s’elabora peix fresc i congelat i a Barcelona (Mercabarna) on s’elaboren semiconserves i bacallà, a part de quatre caselles en el Mercat del Peix de Barcelona.

Els nostres productes es distribueixen a escala mundial. En l’actualitat a més de 52 països.

Política Corporativa

Condicionats per la conjuntura econòmica actual i amb la voluntat de mantenir-nos en el mercat sense perdre de vista possibles oportunitats per a créixer, des de la Direcció som conscients que no podem abandonar la lluita iniciada per a una millora contínua en la qualitat dels nostres productes i serveis, ja que el que ens està sustentant actualment en els mercats és la confiança dels nostres Clients fruit del compromís mantingut des de l’inici a complir amb totes les seves necessitats de manera excel·lent.

Per aquest motiu, creiem necessari difondre de manera escrita la nostra Política Corporativa entre tots els nostres empleats per a assegurar la seva participació conscient i directa, tenint en compte sempre les seves responsabilitats i els nostres principis com a empresa:

  • Visió: Volem canviar el món millorant l’alimentació de totes les llars amb productes de la pesca responsable
  • Missió: Innovant en productes de la pesca sostenible, estandarditzant-los per via de la industrialització.
  • Valors: Humils, Inconformistes, Honestos, Perseverants, Responsables i Familiar
  • Compromisos: Ètica, Sostenibilitat i Benestar dels nostres Col·laboradors, Associats i dels nostres Consumidors.

Bases

Aquesta Política es fonamenta en quatre pilars, el nostre Client, la qualitat dels nostres productes i serveis, la responsabilitat mediambiental i sostenibilitat, i la responsabilitat ètica i laboral.

Política respecte al Client

La satisfacció dels Clients és la que ens dona la reputació en el sector i aquesta reputació es basa en la Qualitat dels nostres productes i serveis.

Per això, hem d’escoltar i adaptar-nos a les necessitats dels nostres Clients en tot moment. 

Política de qualitat, autenticitat, seguretat i legalitat dels nostres productes i serveis

Com a pilar fonamental de la nostra Política Corporativa des de la Gerència tenim la intenció de continuar amb el compliment de les obligacions d’elaborar productes segurs, legals i autèntics, conforme a la qualitat especificada i responsabilitat enfront dels nostres Clients.

Ens comprometem a millorar continuadament la cultura de la qualitat i la seguretat dels aliments de les nostres empreses.

Política de responsabilitat mediambiental i sostenibilitat

Des de Frime Hòlding Company tenim un compromís absolut amb la sostenibilitat i molt especialment amb la preservació de l’ecosistema marí, per això, des de fa més de 4 anys certifiquem les nostres plantes en l’estàndard MSC de cadena de custòdia, incrementant progressivament el volum de peix MSC comercialitzat. La nostra voluntat és la de seguir aquesta mateixa línia amb l’objectiu d’ajudar la conservació de la tonyina en les nostres mars i oceans.

Hem apostat per una segregació selectiva dels residus generats i la seva revaloració circular, actualment tota la matèria orgànica generada en els nostres processos productius es destina a l’elaboració de pinso per a animals de companyia i treballem per a aconseguir aquesta mateixa ciclicitat amb la resta dels residus generats, tenint sempre com a present la política de minimització tant de residus generats amb l’ús de recursos naturals com l’aigua o fòssils.

No obstant això, el nostre compromís no passa només amb la millora de la sostenibilitat, també exigeix generar valor social fomentant una política laboral inclusiva en una empresa com la nostra amb treballadors de més de 18 nacionalitats diferents i fomentant la integritat de persones discapacitades a través de l’esport col·laborant amb la Fundació FEDEMAR i participant en el mecenatge d’activitats per a afavorir la cultura de la nostra terra.

Política de Compliance penal, responsabilitat ètica i laboral

La Direcció del Grup FRIME apostem per operar amb ètica i integritat, cosa que significa que entre tots els integrants i col·laboradors de l’organització siguem capaces de generar un òptim ambient on treballar, on prevalgui l’honestedat, integritat i transparència, el respecte als drets humans, als legítims interessos de totes les persones i organitzacions amb la qual ens relacionem i als estàndards de qualitat, de seguretat i dignitat en el treball.

Així mateix, aquesta política es veurà reflectida en el Manual de Compliance Penal del Grup Frime.

La Direcció sempre s’ha compromès a respectar escrupolosament la legislació vigent en matèria laboral i prevenció de riscos laborals, i tot amb el compliment som conscients que volem anar avançant i anar superant els nivells exigits amb reptes superiors.

Compromisos de la Gerència

Des de Gerència ens comprometem a difondre la present política a tot el personal i desglossar-la en objectius per als diferents departaments implicats, responsables del seu desenvolupament i compliment dels objectius marcats.

Compromís dels treballadors

Tots els empleats d’aquesta empresa han de conèixer els objectius que es derivin d’aquesta Política i s’han de comprometre amb totes les accions que es derivin. 

Responsable per a la comunicació externa

Conscients que aquesta Política ha de difondre’s i desenvolupar-se entre els diferents departaments de la nostra empresa, des de Gerència considerem que la mateixa Gerència ha de ser la responsable de la comunicació externa en cas de gestions de crisis o comunicacions amb les autoritats o els mitjans de comunicació.

Revisió
Aquesta Política es revisarà amb una freqüència mínima anual.

 

La Direcció
La Roca del Vallès (Barcelona),
a 9 de gener de 2023